home | actueel | informatie | algemene voorwaarden en privacyverklaringen | sitemap | contact


Voorwaarden Standaardakte.nl


Algemene Voorwaarden
voorwaarden samenlevingscontract
voorwaarden testamenten
voorwaarden samenlevingscontract en testamenten
voorwaarden levering
voorwaarden hypotheek
voorwaarden levering en hypotheek
voorwaarden oprichting BV
voorwaarden statutenwijziging BV
voorwaarden oprichting stichting
naar boven

Algemene Voorwaarden en privacyverklaring Standaardakte.nl en Centraal Levenstestamentenregister

Standaardakte.nl is een handelsnaam van Piflos B.V., als notariskantoor gevestigd te Roosendaal (hierna: Standaardakte.nl). Het kantoor stelt zich ten doel om het ambt van notaris uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin. In die uitoefening kan het kantoor zich laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van zijn cliënten worden ingeschakeld.

Iedere aansprakelijkheid van Standaardakte.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de verzekerde komt. Het kantoor is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Bij het inschakelen van derden zal Standaardakte.nl zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Standaardakte.nl is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Standaardakte.nl met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht met een minimum van â‚¬ 97,00 inclusief BTW.

Betaling van declaraties dient te geschieden op de dag van ondertekening van de akte(n), tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Het is verboden in het kantoor film- en geluidsopnames te maken.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en van al diegenen die voor hem werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Op de rechtsverhouding tussen Standaardakte.nl en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Op de dienstverlening van Standaardakte.nl is de klachten- en geschillenregeling als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling van de KNB van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

 

Privacyverklaring Standaardakte.nl

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Standaardakte.nl
Adres: Molenstraat 7
Postcode / Plaats: 4701 JK Roosendaal
e-mailadres: info@uwnotaris.eu

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
- het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
- voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.

 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.

 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.

 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister, Kadaster.

 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.

 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

 7. Indien uw persoonsgegevens worden opgenomen in een notariële akte betekent dit dat de andere partijen in de akte ook uw gegevens kunnen zien. Bij inschrijving van de akte in openbare registers zijn deze gegevens tevens zichtbaar voor derden.

 8. Indien uw gegevens voorkomen in een notariële akte of in een dossier waarvan u geen opdrachtgever bent of waarbij u niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u bestuurder bent van een rechtspersoon, erfgenaam of legataris in een nalatenschap, administrateur van een vereniging van eigenaren. Als ons kantoor uw persoonsgegevens gebruikt die wij niet van u hebben ontvangen, zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van uw gegevens is dan bijvoorbeeld: de openbare registers (o.a. het Kadaster), een makelaar in verband met een koopovereenkomst of andere adviseur die betrokken is in een overeenkomst waarin u partij bent, schenker, volmachtgever, testateur, adviseurs die namens u een opdracht aanleveren.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking ingeval u een opdracht voor advies geeft, dan gebruiken wij uw gegevens voor onze administratie, communicatie met u, de uitvoering van de verstrekte opdracht.

  Voor een advies of andere opdracht vragen wij gegevens zoals uw voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mail adres) en telefoonnummer(s).

 • De verwerking ingeval u ons een vraag hebt gesteld, dan gebruiken wij uw gegevens voor onze administratie, communicatie met u, uw vraag te beantwoorden. We gebruiken dan uitsluitend de gegevens die u verstrekt hebt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hen om uw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan vernemen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Centraal Levenstestamentenregister

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
Adres: Spui 184
Postcode / Plaats: 2511 BW Den Haag
Telefoon: 0900 114 4 114
e-mailadres CLTR: ctr@knb.nl
e-mailadres Functionaris voor gegevensbescherming: fg@knb.nl

Onze dienstverlening

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de registratie van een notariële akte in het CLTR.

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
- om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een verzoek tot inschrijving; of
-voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Uw persoonsgegevens bij het inschrijven van een akte in het CLTR

Het CLTR registreert op verzoek persoonsgegevens en gegevens over notariële akten om te zorgen dat uw levenstestament of volmacht gevonden en uitgevoerd kan worden.

In het CLTR worden per akte geregistreerd:
- uw volledige naam (achternaam en voornamen), geboorteplaats en – datum;
- de gegevens die nodig zijn om de notariële akte te kunnen vinden (datum, aktenummer en notaris) waarin u een levenstestament of algehele volmacht heeft opgenomen en/of verklaringen uit een eerder levenstestament of een eerdere volmacht heeft herroepen;
- om welk soort akte het gaat.

De inhoud van de akte en uw verklaringen daarin worden niet gepubliceerd in het CLTR.

Overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door het CLTR geldt dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van inlichtingenverzoeken. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met toestemming de benodigde persoonsgegevens op van degene die een inlichtingenverzoek doet.

Het CLTR maakt de gegevens alleen bekend aan notariskantoren en als dat gewenst is voor de uitvoering van de verklaringen in de akte. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als het CLTR persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de uitvoering van uw opdracht aan een notaris. De bron van die gegevens zal dan het betreffende notariskantoor zijn. De notaris is verplicht uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen te controleren als hij die in een notariële akte opneemt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Persoonsgegevens die betrekking hebben op registraties van akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze organisatie verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens die eveneens zijn neergelegd in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van notariële akten, dan mag onze organisatie deze persoonsgegevens niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor de registratie van een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Toestemming

Wij kunnen uw gegevens alleen registreren als u daarvoor toestemming geeft aan de houder van het CLTR, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De inschrijving in het CLTR wordt geregeld door de notaris. U ondertekent bij de notaris een toestemmingsverklaring voor de inschrijving. Dat gebeurt meestal bij de notariële akte die u ondertekent. De notaris zorgt ervoor dat deze toestemmingsverklaring beschikbaar is voor de KNB.

U kunt de toestemming voor de vermelding van uw persoonsgegevens ook weer intrekken. Als u dat doet, kan uw akte niet meer via het CLTR worden gevonden.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze organisatie stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via fg@knb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

De website van het CLTR plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat deze niet is te herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

voorwaarden samenlevingscontract

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden voor een samenlevingscontract STANDAARD inbegrepen:

1.   Dossier aanmaken
2.   Controle identiteit
3.   Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de
      consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan
      verbonden gevolgen
4.   Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
5.   Maken van de akte
6.   Maken van de nota
7.   Tijdige toezending van de concept akte en de nota
8.   Het tekenen van de akte (passeren)
9.   Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
     (inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register en indien nodig de Rechtbank)
11. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register
12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

Het opgegeven tarief gaat ervan uit dat één voorafgaande bespreking op kantoor plaatsvindt. Het samenlevingscontract houdt in elk geval in een effectieve regeling voor de verdeling van de kosten van de huishouding, een verblijvingsbeding, een aanwijzing van elkaar om te kunnen genieten van het zogenoemde partnerpensioen en - desgewenst - een vastlegging van het privé blijven van bepaalde inboedelgoederen.

Verschotten kosten kwaliteitsfonds Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Per notariële akte is per 1 augustus 2018 een bedrag aan verschotten van € 9,95 (inclusief 21% BTW) aanvullend verschuldigd.

Desgewenst kunnen ook andere bepalingen in het samenlevingscontract worden opgenomen. In dat geval kan sprake zijn van meerwerk.

Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van â‚¬ 100,00 inclusief BTW.

naar boven

voorwaarden testamenten

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden STANDAARD inbegrepen:

1.   Dossier aanmaken
2.   Controle identiteit
3.   Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de
      consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan
      verbonden gevolgen
4.   Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
5.   Maken van de akte
6.   Maken van de nota
7.   Tijdige toezending van de concept akte en de nota
8.   Het tekenen van de akte (passeren)
9.   Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
     (inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register)
11. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register
12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

Het opgegeven tarief gaat ervan uit dat één voorafgaande bespreking op kantoor plaatsvindt.

Standaardakte.nl maakt standaard langstlevende-testamenten en tweetrapstestamenten.
Beide soorten zijn hieronder vermeld.

1. Standaard is een langstlevende-testament voor gehuwden met kinderen:

   Een standaard (gelijkluidend) langstlevende-testament bevat regelingen voor/houdt in:
   - de toedeling van de eigendom van alle goederen aan de langstlevende;
   - verkrijging door de kinderen van een vordering op die langstlevende;
   - benoeming van een execteur-testamentair;
   - uitsluitingsclausule;
   - voogdijregeling voor het geval beide ouders komen te overlijden.

Desgewenst kunnen ook andere bepalingen in het testament worden opgenomen. In dat geval kan sprake zijn van meerwerk.

2. Standaard is ook, als alternatief, een zogenoemd tweetrapstestament voor gehuwden met kinderen:

    Een standaard (gelijkluidend) tweetrapstestament bevat regelingen voor/houdt in:
    - benoeming van de partner tot enig erfgenaam ter voorkoming van het feit dat de langstlevende van beiden erfbelasting
      verschuldigd zal zijn over de erfrechtelijke verkrijgingen van de kinderen bij het overlijden van de eerststervende ouder
      (de kinderen erven pas na overlijden van de langstlevende ouder);
    - benoeming van een executeur-testamentair;
    - uitsluitingsclausule;
   - voogdijregeling voor het geval beide ouders komen te overlijden.

Verschotten kosten kwaliteitsfonds Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Per notariële akte is per 1 augustus 2018 een bedrag aan verschotten van € 9,95 (inclusief 21% BTW) aanvullend verschuldigd.

 

 

Desgewenst kunnen ook andere bepalingen in het testament worden opgenomen. In dat geval kan sprake zijn van meerwerk.


Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van â‚¬ 100,00 inclusief BTW.

naar boven

voorwaarden samenlevingscontract en testamenten

Standaard is een samenlevingscontract met testamenten voor samenwoners zonder kinderen.

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden voor een samenlevingscontract en testamenten STANDAARD inbegrepen:

1.   Dossier aanmaken
2.   Controle identiteit
3.   Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de
      consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan
      verbonden gevolgen
4.   Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
5.   Maken van de akte
6.   Maken van de nota
7.   Tijdige toezending van de concept akte en de nota
8.   Het tekenen van de akte (passeren)
9.   Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
     (inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register)
11. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register
12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

Het opgegeven tarief gaat ervan uit dat één voorafgaande bespreking op kantoor plaatsvindt.

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract houdt in elk geval in een effectieve regeling voor de verdeling van de kosten van de huishouding, een verblijvingsbeding, een aanwijzing van elkaar om te kunnen genieten van het zogenoemde partnerpensioen en - desgewenst - een vastlegging van het privé blijven van bepaalde inboedelgoederen. Desgewenst kunnen ook andere bepalingen in het samenlevingscontract worden opgenomen. In dat geval kan sprake zijn van meerwerk.

Testamenten

Een standaard (gelijkluidend) testament bevat regelingen voor/houdt in:
- benoeming van de partner tot enig erfgenaam;
- benoeming van de beide families bij gelijktijdig of na elkaar overlijden;
- benoeming van een executeur-testamentair;
- uitsluitingsclausule.
Desgewenst kunnen ook andere bepalingen in het testament worden opgenomen. In dat geval kan sprake zijn van meerwerk.

Verschotten kosten kwaliteitsfonds Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Per notariële akte is per 1 augustus 2018 een bedrag aan verschotten van € 9,95 (inclusief 21% BTW) aanvullend verschuldigd.

 

 

Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte(n).

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van €100,00 inclusief BTW.naar boven

voorwaarden levering 

Voorwaarden levering

Gebruikelijke werkzaamheden kopen van een huis

Tarieven op deze website zijn gebaseerd op: Het voeren van een bespreking en het eenmalig opmaken en het tekenen van de akte(n).
Uitgaande van:

· 1 koper, 1 geheel kadastraal perceel, bestaand pand

· Koopovereenkomst opgesteld door (erkend) makelaar (in Amsterdam door de notaris)

· Geen lidmaatschapsrecht, geen erfpachtrecht, geen appartementsrecht, geen recreatiewoning

· Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Eventuele meerwerkkosten voor de koper

· Overbruggingshypotheek of particuliere hypotheek

· Het regelen van een tolk

· Annuleren of het wijzigen van een afspraak

Hypotheek en Levering

1. Dossier aanmaken

2. Naleven Poortwachtersrol; controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

3. Onderzoekskosten (BRP, VIS, FIS en CUR en BAG) van cliënten

4. Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap

5. Schriftelijk bevestigen ontvangst koopovereenkomst aan klanten en makelaar(s)

6. Indien gewenst een beoordeling van de koopovereenkomst

7. Controleren van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst. Is er niet reeds een andere koopovereenkomst ingeschreven bij het Kadaster. Zijn er andere hypotheken en/of beslagen. Onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen.

8. Het geven van voorlichting en uitleg over de gevolgen van de op te stellen akte/dienst.

9. Opvragen en verrekenen van zakelijke lasten

10. Opvragen van de aflosnota(s) bij bank verkoper

11. Controle op tijd ontvangen van de waarborgsom of bankgarantie en bellen met de bank wanneer deze niet op tijd ontvangen zijn

12. Maken van de akte van levering, met opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten

13. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning

14. Opvragen gelden bij de hypotheekverstrekker van de koper

15. Maken van de nota, met een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek

16. Op tijd versturen van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte

17. Op tijd versturen van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen

18. Controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort en bellen met de bank.  Tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; aanwezige hypotheken en/of beslagen

19. Het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek

20. Inschrijving van de akte bij het kadaster

21. Derde controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen

22. Betaling overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst

23. Uitbetaling van de gelden aan bank en klant

24. Versturen (digitaal) van een afschrift van de hypotheekakte aan de klant en aan de bank en het (digitaal) versturen van afschrift van de akte van levering aan koper

25. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren

26. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften

In ons kostenoverzicht staan onderstaande verplichte 'bijkomende kosten' apart gespecificeerd

1. Inschrijving van de hypotheek en de levering bij het Kadaster

2. Recherchekosten hypotheek en levering

3. Identificatiekosten/ onderzoekskosten (BRP, VIS, CR en FIS, BAG) per persoon

4. Administratiekosten/ dossierkosten/ kantoorkosten

5. Kwaliteitsfonds kosten

Akte van levering NIET via KIK (€ 82,50) wanneer:

· één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;

· het pand niet op naam staat van verkopers (er mag niemand overleden zijn);

· er geen sprake is van executeurs/ bewindvoerders;

· er sprake is van een gedeeltelijk perceel;

· bij buitenlandse identiteitsbewijzen;

· bij beperkte rechten;

· indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

De kosten zijn dan € 144,50

Akte van hypotheek alleen mogelijk bij onderstaande geldverstrekkers:
ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Aegon, SNS, Obvion en BLG.
Bij overige banken zijn de inschrijvingskosten € 144,50

VRAAG UW NOTARIS OM TOELICHTING!

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling kan vóóraf en dient uiterlijk bij ondertekening van de akte te geschieden.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van € 100,00 inclusief BTW.

 

 

 

 

 

 

naar boven

voorwaarden hypotheek

Voorwaarden hypotheek


Gebruikelijke werkzaamheden kopen van een huis

Tarieven op deze website zijn gebaseerd op:Het voeren van een bespreking en het eenmalig opmaken en het tekenen van de akte(n).
Uitgaande van:

·1 koper, 1 geheel kadastraal perceel, bestaand pand

·Koopovereenkomst opgesteld door (erkend) makelaar (in Amsterdam door de notaris)

·Geen lidmaatschapsrecht, geen erfpachtrecht, geen appartementsrecht, geen recreatiewoning

·Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Eventuele  meerwerkkosten voor de koper

·Overbruggingshypotheek of particuliere hypotheek

·Het regelen van een tolk

·Annuleren of het wijzigen van een afspraak

Hypotheek en Levering

1.Dossier aanmaken

2.Naleven Poortwachtersrol; controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

3.Onderzoekskosten (BRP, VIS, FIS en CUR en BAG) van cliënten

4.Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap

5.Schriftelijk bevestigen ontvangst koopovereenkomst aan klanten en makelaar(s)

6.Indien gewenst een beoordeling van de koopovereenkomst

7.Controleren van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst.Is er niet reeds een andere koopovereenkomst ingeschreven bij het Kadaster.Zijn er andere hypotheken en/of beslagen.Onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen.

8.Het geven van voorlichting en uitleg over de gevolgen van de op te stellen akte/dienst.

9.Opvragen en  verrekenen van zakelijke lasten

10.Opvragen van de aflosnota(s)bij bank verkoper

11.Controle op tijd ontvangen van de waarborgsom of bankgarantie en bellen met de bank wanneer deze niet op tijd ontvangen zijn

12.Maken van de akte van levering, met  opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten

13.Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning

14.Opvragen gelden bij de hypotheekverstrekker van de koper

15.Maken van de nota, met een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek

16.Op tijd versturen van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte

17.Op tijd versturen van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen

18.Controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort en bellen met de bank. Tweedecontrole bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; aanwezige hypotheken en/of beslagen

19.Het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek

20.Inschrijving van de akte bij het kadaster

21. Derdecontrole bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen

22.Betaling overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst

23.Uitbetaling van de gelden aan bank en klant

24.Versturen (digitaal) van een afschrift van de hypotheekakte aan de klant en aan de bank en het (digitaal) versturen van afschrift van de akte van levering aan koper

25.Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren

26.Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften

In ons kostenoverzicht staan onderstaande verplichte 'bijkomende kosten' apart gespecificeerd

1.Inschrijving van de hypotheek en de levering bij het Kadaster

2.Recherchekosten hypotheek en levering

3.Identificatiekosten/ onderzoekskosten (BRP, VIS, CR en FIS, BAG) per persoon

4.Administratiekosten/ dossierkosten/ kantoorkosten

5.Kwaliteitsfonds kosten

Akte van levering NIET via KIK (€ 82,50) wanneer:

·één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;

·het pand niet op naam staat van verkopers (er mag niemand overleden zijn);

·er geen sprake is van executeurs/ bewindvoerders;

·er sprake is van een gedeeltelijk perceel;

·bij buitenlandse identiteitsbewijzen;

·bij beperkte rechten;

·indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

De kosten zijn dan € 144,50

Akte van hypotheek alleen mogelijk bij onderstaande geldverstrekkers:
ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Aegon, SNS, Obvion en BLG.
Bij overige banken zijn de inschrijvingskosten € 144,50

VRAAG UW NOTARIS OM TOELICHTING!

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling kan vóóraf en dient uiterlijk bij ondertekening van de akte te geschieden.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van € 100,00 inclusief BTW.

 


naar boven

voorwaarden levering en hypotheek

Voorwaarden levering en hypotheek

Gebruikelijke werkzaamheden kopen van een huis

Tarieven op deze website zijn gebaseerd op:Het voeren van een bespreking en het eenmalig opmaken en het tekenen van de akte(n).
Uitgaande van:

·1 koper, 1 geheel kadastraal perceel, bestaand pand

·Koopovereenkomst opgesteld door (erkend) makelaar (in Amsterdam door de notaris)

·Geen lidmaatschapsrecht, geen erfpachtrecht, geen appartementsrecht, geen recreatiewoning

·Beide akten worden op dezelfde dag gepasseerd.

Eventuele meerwerkkostenvoor de koper

·Overbruggingshypotheek of particuliere hypotheek

·Het regelen van een tolk

·Annuleren of het wijzigen van een afspraak

Hypotheek en Levering

1.Dossier aanmaken

2.Naleven Poortwachtersrol; controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

3.Onderzoekskosten (BRP, VIS, FIS en CUR en BAG) van cliënten

4.Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap

5.Schriftelijk bevestigen ontvangst koopovereenkomst aan klanten en makelaar(s)

6.Indien gewenst een beoordeling van de koopovereenkomst

7.Controleren van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst.Is er niet reeds een andere koopovereenkomst ingeschreven bij het Kadaster.Zijn er andere hypotheken en/of beslagen.Onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen.

8.Het geven van voorlichting en uitleg over de gevolgen van de op te stellen akte/dienst.

9.Opvragen en  verrekenen van zakelijke lasten

10.Opvragen van de aflosnota(s)bij bank verkoper

11.Controle op tijd ontvangen van de waarborgsom of bankgarantie en bellen met de bank wanneer deze niet op tijd ontvangen zijn

12.Maken van de akte van levering, met  opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten

13.Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning

14.Opvragen gelden bij de hypotheekverstrekker van de koper

15.Maken van de nota, met een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek

16.Op tijd versturen van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte

17.Op tijd versturen van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen

18.Controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort en bellen met de bank. Tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; aanwezige hypotheken en/of beslagen

19.Het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek

20.Inschrijving van de akte bij het kadaster

21. Derde controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen

22.Betaling overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst

23.Uitbetaling van de gelden aan bank en klant

24.Versturen (digitaal) van een afschrift van de hypotheekakte aan de klant en aan de bank en het (digitaal) versturen van afschrift van de akte van levering aan koper

25.Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren

26.Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften

In ons kostenoverzicht staan onderstaande verplichte 'bijkomende kosten' apart gespecificeerd

1.Inschrijving van de hypotheek en de levering bij het Kadaster

2.Recherchekosten hypotheek en levering

3.Identificatiekosten/ onderzoekskosten (BRP, VIS, CR en FIS, BAG) per persoon

4.Administratiekosten/ dossierkosten/ kantoorkosten

5.Kwaliteitsfonds kosten

Akte van levering NIET via KIK (€ 82,50) wanneer:

·één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;

·het pand niet op naam staat van verkopers (er mag niemand overleden zijn);

·er geen sprake is van executeurs/ bewindvoerders;

·er sprake is van een gedeeltelijk perceel;

·bij buitenlandse identiteitsbewijzen;

·bij beperkte rechten;

·indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project.

De kosten zijn dan € 144,50

Akte van hypotheek alleen mogelijk bij onderstaande geldverstrekkers:
ING Bank, Rabobank, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Aegon, SNS, Obvion en BLG.
Bij overige banken zijn de inschrijvingskosten € 144,50

VRAAG UW NOTARIS OM TOELICHTING!

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling kan vóóraf en dient uiterlijk bij ondertekening van de akte te geschieden.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van € 100,00 inclusief BTW.

 naar boven

voorwaarden oprichting BV/Flex B.V. 


Het tarief van € 609,72 exclusief BTW, maar inclusief aandeelhoudersregister, Kwaliteitsfonds KNB en inschrijving bij Kamer van Koophandel, geldt uitsluitend als sprake is:

- uitsluitend gewone aandelen

- ten hoogste 2 oprichters/aandeelhouders/bestuurders

- volstorting van de aandelen in contanten.

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden STANDAARD inbegrepen:

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden
1. Controle nalevering ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2. In overleg met bestuurders van de op te richten rechtspersoon vaststellen van de aard, doel, kapitaal en wijze van storting van
de besloten vennootschap;
3. Controle van de statuten van de oprichter-rechtspersoon in verband met de doelomschrijving;
4. Zonodig oprichtingsverklaring c.q. intentieovereenkomst registreren bij de Belastingdienst voorzover nog niet gebeurd
door accountant of fiscalist.
5. Ontwerp maken van de akte van oprichting;
6. Ontwerp van de akte van oprichting naar bij oprichting betrokkenen toesturen;
7. Overleg voeren met accountant en/of bank over storting van kapitaal;
8. Controle van de juistheid van de bankverklaring (zo nodig);
9. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;
10.Inschrijving in Handelsregister van de BV. Inschrijving eerste bestuurders en aandeelhouder voorzover sprake is van
een enig aandeelhouder. Ondersteunen bij invullen formulieren;
11.Uittreksel uit Handelsregister, afschrift van oprichtingsakte en aandeelhoudersregister naar BV verzenden;
12.Na passeren toezending afschrift akte en (afschrift) ondertekende bankverklaring aan bank die de bankverklaring heeft
afgegeven;
13.Advisering omtrent door de BV i.o. verrichte (rechts-)handelingen in de voorperiode en de eventuele noodzaak van
bekrachtiging;
14.Verzorging aandeelhoudersregister;

Als sprake is van meerwerk, wordt dit tevoren overlegd, behalve als de kosten daarvan minder bedragen dan â‚¬ 50,00.

B. Optionele werkzaamheden/meerwerk
15.Alle werkzaamheden voor opmaken akte van bekrachtiging â‚¬ 148,00
16.Opstellen van de inbrengakte (in geval van inbreng in natura); concept akte van oprichting en akte van inbreng naar
accountant en oprichter(s) (in overleg)
17.Toezenden van akten en stukken aan adviseur(s); â‚¬ 32,00
18.Toezenden van KvK formulieren aan bestuurders niet aanwezig bij passeren; gratis
19.Legaliseren van de handtekeningen; gratis
20.Fiscale advisering; (in overleg)
21.Aandeelhoudersovereenkomst. (in overleg)
22.verklaring herkomst eigen middelen: € 26,00
23.UBO-verklaring (Ultimate Beneficial Owner) (Uiteindelijk Belanghebbende): € 93,00
24.verklaring PEP (Politically Exposed Person) (een buiten Nederland woonachtige politiek prominent persoon (PPP): € 26,00


Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 
Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte.

 

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van € 100,00 inclusief BTW.

naar boven

voorwaarden statutenwijziging BV


Het tarief van â‚¬ 438,72 exclusief BTW, maar inclusief inschrijving bij Kamer van Koophandel en Kwaliteitsfonds KNB, geldt uitsluitend als sprake is: 

- uitsluitend naamswijziging en/of wijziging doel en/of zetel

- ten hoogste 2 aandeelhouders/bestuurders

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden STANDAARD inbegrepen:

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden
1. Controle nalevering ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2. In overleg met bestuurders van de rechtspersoon vaststellen van de voorgenomen wijziging;
3. Controle van de huidige statuten van de B.V.
4. Ontwerp maken van de akte van statutenwijziging en notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders
waarin tot wijziging wordt besloten;
5. Ontwerp van de akte van statutenwijziging toesturen aan betrokkenen;
6. Passeren van de akte van statutenwijziging na het geven van een toelichting daarop;
7. Inschrijving van de statutenwijziging in Handelsregister van de BV. Ondersteunen bij invullen formulieren;
8. Uittreksel uit Handelsregister, afschrift van akte van statutenwijziging naar BV verzenden;
9. Verzorging bijwerken aandeelhoudersregister;

Als sprake is van meerwerk, wordt dit tevoren overlegd, behalve als de kosten daarvan minder bedragen dan € 52,00.

B. Optionele werkzaamheden/meerwerk
10. Alle overige wijzigingen (in overleg)
11. Toezenden van akten en stukken aan adviseur(s); â‚¬ 32,00
12. Toezenden van KvK formulieren aan bestuurders niet aanwezig bij passeren; gratis
13. Legaliseren van de handtekeningen; gratis
14. Fiscale advisering; (in overleg)
15. verklaring herkomst eigen middelen: € 26,00
16. UBO-verklaring (Ultimate Beneficial Owner) (Uiteindelijk Belanghebbende): € 93,00
17. verklaring PEP (Politically Exposed Person) (een buiten Nederland woonachtige politiek prominent persoon (PPP): € 26,00

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte.

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van € 100,00 inclusief BTW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naar boven

voorwaarden oprichting stichting

Het tarief van â‚¬ 430,05 inclusief BTW, Kwaliteitsfonds KNB en inschrijving bij Kamer van Koophandel, geldt uitsluitend als sprake is:

- een niet-commerciële stichting (ANBI)

- ten hoogste 3 bestuurders

In de opgegeven prijs zijn de volgende werkzaamheden STANDAARD inbegrepen:

A. Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden
1. Controle nalevering ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
2. In overleg met oprichters van de op te richten stichting vaststellen van de aard en doel van de stichting;
3. Opmaken van de akte van oprichting;
4. Tijdige toezending van de ontwerpakte;
5. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;
6. Inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel (KvK); Inschrijving eerste bestuurders;
7. Toezending van één afschrift van de akte van oprichting en uittreksel uit KvK-register na passeren.

Als sprake is van meerwerk, wordt dit tevoren overlegd, behalve als de kosten daarvan minder bedragen dan â‚¬ 52,00.

B. Optionele werkzaamheden/meerwerk
8. Toezenden van KvK-formulieren aan bestuurders niet aanwezig bij passeren; gratis
9. Indien meer dan 3 bestuurders, per extra bestuurder â‚¬ 32,00
10. Legaliseren van de handtekeningen; gratis
11. verklaring herkomst eigen middelen: € 26,00
12. UBO-verklaring (Ultimate Beneficial Owner) (Uiteindelijk Belanghebbende): € 93,00
13. verklaring PEP (Politically Exposed Person) (een buiten Nederland woonachtige politiek prominent persoon (PPP): € 26,00


Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Betaling kan vóóraf of per pin bij ondertekening van de akte.

 

Bij annulering van de opdracht worden de dan verrichte werkzaamheden in rekening gebracht met een minimum van â‚¬ 100,00 inclusief BTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2011 standaardakte.nl - ITSeasy.nl